خرید آنلاین تحقیق مقاله پاورپوینت کتاب و نرم افزار اندروید

فروشگاه اینترنتی جوبوک دانلود فروش خرید آنلاین اینترنتی تحقیق مقاله پاورپوینت نرم افزار اندروید و کتاب کلیه رشته ها فنی مهندسی علوم انسانی علوم پایه

تحقیق استان خوزستان


استانخوزستانبامساحتیحدودشصتوچهارهزارودویستوسیوششکیلومتر

مربع،درجنوبغربیایرانواقعشدهاست.

ایناستانازشمالغربیبااستانایلام،ازشمالبااستانلرستان،ازشمالشرقیوشرق

بااستانهايچهارمحالوبتیاريوکهکیلویهوبویراحمد؛ازجنوبباخلیجفارسواز

غربباکشورعراق هممرزاست.براساستقسیماتکشوريسالهزاروسیصدوپنجاهو

هفت،ایناستاندارايپانزدهشهرستان،سیوپنجبخش،سیزدهدهستانوچهارهزارو

چهارصدونودوششآباديدارايسکنهمیباشد.

مرکزاستانخوزستانشهراهوازوسایرشهرستانهايآنعبارتنداز: آبادان،اندیمشک،

اهواز،ایذه،باغملک،بندرماهشهر،بهبهان،خرمشهر،دزفول،دشت آزادگان،رامهرمز،

شادگان،شوش،شوشترومسجدسلیمان.

جغرافیايطبیعیواقلیمیاستان

شمالوشرقخوزستانراسلسلهجبالزاگرسفراگرفتهاستکهارتفاعاتآندرجهت

جنوبغربیکاهشمییابد،به طوريکهدرنواحیجنوبتربهصورتتپهماهورهایی

نمایانمیشود.استانخوزستانراازنظرپستی وبلنديمیتوانبهدومنطقهکوهستانی وجلگهايتقسیمکرد.

منطقهکوهستانیدرشمالوشرقاستانقرارگرفتهومنطقهجلگهايآنازجنوب

دزفول،مسجدسلیمان،رامهرمزوبهبهانآغازشدهوتاکرانه هايخلیجفارسواروندرود

و.. با تخفیف ویژه


مبلغ واقعی 2,500 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 2,375 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۸ مرداد ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 559

برچسب های مهم

جوبوک سایت مطمئن خرید و دانلود تحقیقات و مقالات ارزان نمونه سوالات پکیج مطالب آموزشی حراج تخفیف مقاله و تحقیق نرم افزار با هدف رضایت مشتری و افزایش فرهنگ کتابخوانی و علم تلگرام https://t.me/jobook
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما